Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Orta Öğretim Kurumları yönetmeliğindeki önemli değişikliklerden biri de yazılı sınavlarda yapıldı. Her dersten en az iki yazılı sınav yapılacak, sınavlar yine ortak olacak ve dönem sonunda her dersten ayrıca bir ortak sınav yapılacak.

Yapılan Değişiklikler

 

MADDE 23–AynıYönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmişve (h) bendi eklenmiştir.

"a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılısınav yapılır. Sınav sayısıve tarihleri her dönem başında zümre başkanlarıkurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır."

"b) Aynıderse girenöğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermeküzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılısınavlarıortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarlarızümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavlarınşube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülenöğrencilerin durumları, ders ve zümreöğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitimeöğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz."

"f) Uygulamalınitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamaküzere ve dersinözelliğine göre yazılıve uygulamalıolarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavlarınşekli, sayısıve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalısınav yapılacağızümreöğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlıolarak uygulanır."

"h) Dil derslerinin sınavlarıdinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileriniölçmek için yazılıve uygulamalı olarak yapılır."

MADDE 24–AynıYönetmeliğin 47ncimaddesininüçüncüfıkrasıaşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

"(3) Yazılısınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunanöğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılıöğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir."

YORUM: Liselerde sınavların sayısı arttırılmıştır. Bir dönemde üç sınav yapılan derslerde artık 2+1 sınav yapılacak. Değişen bir şey yok. +1 olan sınav karneden önce bir kurtarma sınavı işlevi görecek. Üniversitelerdeki 2 vize + 1 Final gibi düşünebiliriz. Bir dönemde iki sınav yapılan derslere de +1 sınavı getirilmiştir. Bu sistemle sınavlarda uygulama birliği oluşmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Seçmeli dersler, teneffüsler ve öğle araları, meslek liselerinde alan seçimi gibi konuları içeren yönetmelikte yer alan değişiklikler özetle şöyle:

Sınıf içi performansa not: Performans ödevleri kaldırıldı. Bunun yerine öğrencinin ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde ettiği kazanımları yazılı, sözlü veya uygulamalı derslerdeki performansına göre not verilecek.

Yeterlilik sınavı: Hazırlık sınıfı olan liselerde öğrencilerin Türkçe ve birinci yabancı dil derslerndeki yeterliliklerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı sınav yapılacak.

Mesleki ve imam hatip liseleri: İmam hatip liselerinin adı Anadolu imam hatip liseleri olarak değiştirildi. Mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri çatısı altında toplandı. Anadolu imam hatip liselerinde öğrencilere imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gereken bilgi ve beceriler kazandırılacak. Gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılabilecek.

Ders süresi 40 dakika: Liselerde bir ders saati 40 dakika olacak. Dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlencek. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından, kurumun özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenecek. Dersler arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az olmayacak. İkili öğretim yapan okulllarda bu süre kısalabilecek.

Seçmeli dersler mayıs ayında belirlenecek: Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından mayıs ayının ikinci haftasından, eğitim yılı sonuna kadar yapılacak ve e-Okul'a işlenecek. Süresi içinde ders seçmeyen öğrencilerin, hangi dersi alacağı okul yönetimi tarafından belirlenecek. Seçmeli ders sınıfı açılabilmesi için en az 10 öğrencinin talebi olması gerekiyor. Ders yılı içinde öğrenci sayısı azalsa bile sınıf kapatılmayacak. Ortak derslerde sınıf bütünlüğüne dikkat edilecek fakat özel öğretim kurumlarında bu şart aranmayacak. Seçmeli ders sınıfı açmak için yeterli talep sağlanamazsa milli eğitim müdürlükleri onay verirse, merkezi bir okulda ortak sınıf açılabilecek. Farklı okul öğrencilerin kayıtları okullarında kalmak şartıyla istedikleri seçmeli dersi alabilecekler.

Liselere kayıt: Ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan veya yetenek sınavıyla liseye kayıt yaptıracak. Herhangi bir liseye yerleşemeyenler ikametlerine ve okullarının kontenjan durumlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerleştirilecek. Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak. Önceki yıllarda ortaokulu bitirip, herhangi bir lisede kaydı olmayan ve gereken şartları taşıyan öğrenciler ikamet adreslerine ve uygun kontenjanı olan Anadolu, Anadolu imam hatip, mesleki ve teknik Anadolu, çok programlı Anadolu ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine kayıtları yapılabilecek.

Programın özelliğine göre kayıt: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranacak. Bu durum, alana geçiş sürecinde, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık ve sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecek. Okulların nakil ve geçiş şartlarının taşınması halinde Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde, örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine ise bu okulların kayıt dönemlerinde öğrenci kayıtları yapılabilecek.

Nakil komisyonları: Birden fazla ortaöğretim kurumu bulunan okullar arasında koordinasyonu sağlamak üzere millî eğitim müdürlükleri bünyesinde her ders yılı sonunda öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kurulacak. Komisyon milli eğitim müdürünün görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında; özel eğitim hizmetleri kurulu başkanı, Bakanlığın ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi ve özel öğretim kurumları genel müdürlüklerine bağlı birer okul müdüründen oluşturulacak. Görev süresi bir sonraki ders yılı sonuna kadar devam edecek. Komisyonda, yabancı uyruklu öğrencilerin iş ve işlemlerinde ayrıca ilgili kurumdan yetkili bir temsilciye de yer verilecek.

Her sınıfa en fazla iki kaynaştırma öğrencisi: Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri yetenek, sağlık durumları ve ikamet adreslerini dikkate alarak ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarına göre her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il ve ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ve ilgili okul müdürlükleriyle işbirliği yaparak dengeli bir şekilde yerleştirecek. hürriyet

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.