20/07/2016 tarihi itibariyle Türk Yargı Sisteminde yeni bir döneme giriliyor. İlk derece mahkemelerince verilen kararlar artık doğrudan Yargıtay ve Danıştaya gitmeyecek.. Yargıtay ve Danıştayın iş yükünün azalması, davaların daha hızlı biçimde kesin karara bağlanması amaçlanıyor.
Adalet Bakanlığının 07/11/2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararları uyarınca esasen 2005 yılında hukuken kağıt üzerinde kurulmuş olan Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçecek ve Bölge İdare Mahkemelerinin görev tanımı değişecek..

Değişiklikler özetle ne getiriyor?

Adli yargı ilk derece mahkemeleri adını verdiğimiz hukuk ve ceza mahkemelerince verilen tüm kararlar temyiz yoluyla Yargıtay tarafından denetleniyordu. Bu durum dava dosyalarının Yargıtay arşivinde yıllarca beklemesine sebep oluyordu. Hatta yakın tarihte Yargıtayın hukuk ve ceza dairelerinin sayısında da artışa gidilmiş; ancak iş yükünün azaltılması açısından beklenen fayda sağlanamamıştı. Değişiklikle birlikte ilk derece mahkemelerinin kararlarının denetlenmesinde istinaf adı ile yeni bir kanun yolu öngörüldü. Artık her dava Yargıtaya temyiz yoluna gitmeyecek, Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna başvurulacaktır. Artık ilk derece mahkemeleri kararlarının esas denetim merci Bölge Adliye Mahkemeleri olacak; bu sayede Yargıtay incelemesine giden dosyalar azaltılacaktır.

Esasen halen faaliyette olan Bölge İdare Mahkemelerinin yapısında da değişikliğe gidildi. Bu çerçevede istinaf kanun yolu idari yargı sisteminde de öngörüldü. Halihazırda itiraz kanun yoluna tabi işlerde görevli olan Bölge İdare Mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların esas denetim merci olacak; her dava Danıştay incelemesine gitmeyecek. Bu sayede Danıştay incelemesine giden dosyalar azaltılacaktır.

Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri nerelerde kuruluyor?
Adından da anlaşılacağı üzere bu mahkemeler, belli bölgeler dahilindeki illerde yer alan ilk derece mahkemelerinden verilen kararlar için denetim mahkemesi görevini görecek.
Bölge Adliye Mahkemesi (diğer adıyla İstinaf Mahkemeleri) kurulan iller:

Ankara
İstanbul
Bursa
İzmir
Konya
Samsun
Adana
Diyarbakır
Erzurum
Antalya
Gaziantep
Kayseri
Sakarya
Trabzon
Van

Bölge İdare Mahkemeleri kurulan iller:

Ankara
İstanbul
Bursa
İzmir
Konya
Samsun
Gaziantep
Erzurum

Bölgelerin coğrafi durumu ve iş hacmine göre belirlenen bu illerde kurulan Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri, bu ilin ilk derece mahkemelerine ilaveten kendi bölgelerinde yer alan diğer illerde yer alan ilk derece mahkemelerinin verdiği kararların da denetim merci olacak.
Örnek: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi; İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerinde yer alan idare ve vergi mahkemeleri kararlarının denetim merci olacak..

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin Tüm Yurtta Göreve Başlayacakları Tarihe İlişkin Karar

7 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Adalet Bakanlığından:

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN TÜM YURTTA GÖREVE BAŞLAYACAKLARI TARİHE İLİŞKİN KARAR

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 25 ve geçici 2 nci maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mahkemeleri ile; 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve geçici 20 nci maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge idare mahkemeleri, 20/07/2016 tarihinde tüm yurtta göreve başlayacaktır.


Av. Çağrı ÜNSAL - memurlar.net

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.