Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sınavlara Katılmayanlar

Madde 22 — Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.

Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu, ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

 

Not Düzeni

Puan                    Not            Derece

0-24                       0              Etkisiz

25-44                     1              Geçmez

 ———————————————

45-54                     2              Geçer

55-69                     3              Orta

70-84                     4              İyi

 85-100                   5             Pekiyi

Dönem Notu

Madde 27 — Bir dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması nota çevrilerek belirlenir.

Bir Dersin Yıl Sonu Notu

 a) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

b) Hiç not bulunmaması hâlinde yetiştirme programında alınan nottur. Bir dönem notunun bulunması hâlinde ise bu dönem notu ile yetiştirme programında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

c) Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.

Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu

Madde 30 — Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur.

ÖRNEK :

DERSİN ADI              HAFTALIK DERS SAATİ   DERSİN AĞIRLIĞI   ÖĞRENCİNİN NOTU   DERSİN AĞIRLIKLI NOTU

MATEMATİK                           4                                       4                                    5                                      20

BEDEN EĞİTİMİ                      2                                       2                                    4                                      8

TARİH                                     2                                       2                                    4                                      8

 

Yıl Sonu Başarı Ortalaması

Madde 31 — Öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur. Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterlerine işlenir ve diploma notunun hesaplanmasında esas alınır.

DERSİN ADI

HAFTALIK DERS SAATİ

ÖĞRENCİNİN YIL SONU NOTU

DERSİN AĞIRLIK NOTU

TÜRK EDEBİYATI

3

3

9

DİL VE ANLATIM

2

2

4

MATEMATİK

4

2

8

GEOMETRİ

2

1

2

FİZİK

2

1

2

KİMYA

2

1

2

BİYOLOJİ

2

1

2

TARİH

2

4

8

COĞRAFYA

2

1

2

İNGİLİZCE

3

3

9

SAĞLIK BİLGİSİ

1

5

5

DİN KÜLTÜRÜ

1

5

5

RESİM

1

5

5

BEDEN EĞİTİMİ

2

5

10

TOPLAM  :

29

 

73

 

YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI =  AĞIRLIK NOTLARI TOPLAMI / HAFTALIK DERS SAATİ TOPLAMI =   73 / 29  =  2,51

Yılsonu başarı ortalaması 2,50 yi geçtiğinden öğrenci bir üst sınıfa zayıfı olmadan geçer.

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma

Madde 32 — Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

İkinci dönem notu, en az "Geçer(2)" ancak birinci dönem notu "Etkisiz(0)" ise ikinci dönem notu en az "Orta(3)“ olmalıdır.

Doğrudan Sınıf Geçme

Madde 33 — Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.

Dil ve Anlatım dersi dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması 2.50 olan öğrenciler ortalama ile sınıflarını geçer.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

MADDE 34 – Doğrudan veya yıl sonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2’şer dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler.

Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır.

Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez.

Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.

Sınıf Tekrarı

a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler,

b) Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler,

c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıfı tekrar ederler.

Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanların dışındaki mezun olamayan son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar, istemeleri hâlinde başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar ederler. Bunlardan sınıf tekrar etmek istemeyenler, sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilirler.

Derse Geç Gelme 

Madde 39 — Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır

Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Bu süre okulumuz için ilk 10 dakikadır.

  

Yorumlar CComment' target='_blank'>CComment tarafından desteklenmektedir.